Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede doneo je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Član 1.
U Pravilniku o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Službeni glasnik RS”, br. 16/17, 111/17, 18/19, 45/19, 3/20 i 25/20), u članu 4. posle tačke 14) dodaje se tačka 14a), koja glasi:
„14a) stara da se mogu vršiti tehničke ispravke Godišnjeg programa ako nakon njegovog donošenja dođe do obnove katastra nepokretnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje državni premer i katastar nepokretnosti, odnosno ako se utvrdi pravo svojine Republike Srbije na poljoprivrednom zemljištu koje nije obuhvaćeno Godišnjim programom;”

Član 2. 
U članu 13. stav 3. menja se i glasi:
„Pored uslova propisanih u st. 1. i 2. ovog člana, dostavlja se i pismena izjava da li se prihvata poljoprivredno zemljište koje je opredeljeno Godišnjim programom i da li se prihvataju uslovi pod kojima se to zemljište daje na korišćenje bez plaćanja naknade u cilju pošumljavanja, i to pojedinačno za svaku jedinicu javnog nadmetanja.”

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: