Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede doneo je Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko

Član 1.
U Pravilniku o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko („Službeni glasnik RS”, br. 28/13, 36/14, 44/18 – dr. zakon i 56/20), u članu 4. dodaje se stav 2, koji glasi:
„Ako isporučilac mleka predaje mleko pravnom licu odnosno predzetniku preko pravnog lica ili preduzetnika koji prikuplja mleko u ime i za račun pravnog lica odnosno preduzetnika (u daljem tekstu: posrednik), posrednik mora da ispunjava veterinarsko-sanitarne uslove, odnosno opšte uslove za higijenu hrane u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo.”.
Član 2.
U članu 7. dodaje se stav 3, koji glasi:
„Ako je isporučilac mleka iz stava 1. ovog člana predao mleko pravnom licu odnosno preduzetniku preko posrednika, uz Obrazac 2 podnosi se i kopija ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji i otkupu mleka za pravno lice odnosno preduzetnika.”.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: