Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede doneo je Pravilnik o kvalitetu sirove kafe, proizvoda od kafe, zamena za kafu kao i srodnih proizvoda

Član 1.
Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi u pogledu kvaliteta sirove kafe, proizvoda od kafe, zamena za kafu, kao i srodnih proizvoda (u daljem tekstu: proizvodi), i to za: klasifikaciju, kategorizaciju i naziv proizvoda; fizička, hemijska i senzorska svojstva i sastav proizvoda; vrstu i količinu sirovina, dodataka i drugih supstanci koje se upotrebljavaju u proizvodnji i preradi; metode uzimanja uzoraka i ispitivanje kvaliteta; elemente bitnih tehnoloških postupaka koji se primenjuju u proizvodnji i preradi proizvoda, kao i deklarisanje i dodatne zahteve za označavanje proizvoda.
 

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: