Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede doneo je Pravilnik o podsticajima za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru proizvodnje jakih alkoholnih pića

Član 1.
Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru proizvodnje jakih alkoholnih pića (u daljem tekstu: podsticaji), uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku i po vrsti pojedine mere.

Član 5.
Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) i nalaze se u aktivnom statusu, i to:
1) preduzetnik;
2) privredno društvo;
3) zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu;
4) zadužbina registrovana u skladu sa zakonom kojim se uređuju zadužbine i fondacije;
5) crkva i verska zajednica, registrovane u skladu sa zakonom kojim se uređuju crkve i verske zajednice.
Lice iz stava 1. tač. 1) - 4) ovog člana može da ostvari pravo na podsticaje ako je upisano u Registar privrednih subjekata, odnosno Registar zadužbina i fondacija i ako u Agenciji za privredne registre:
1) nije registrovano da mu je izrečena pravosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti;
2) nije registrovano da je osuđivano zbog privrednog prestupa;
3) nije registrovan postupak likvidacije ili stečaja, niti je prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom.
Privredno društvo i zemljoradnička zadruga, pored uslova iz stava 2. ovog člana ostvaruje pravo na podsticaje i ako je razvrstano u mikro, malo ili srednje pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.
Crkva i verska zajednica ostvaruje pravo na podsticaje i ako je upisano u Registar crkava i verskih zajednica.
Zadužbina pored uslova iz stava 2. ovog člana ostvaruje pravo na podsticaje i ako delatnost proizvodnje i stavljanja u promet jakih alkoholnih pića obavlja kao sporednu delatnost predviđenu statutom, u skladu sa zakonom kojim se uređuju zadužbine i fondacije.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: