Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede doneo je Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova ispitivanja sredstava za zaštitu bilja i obrascu sertifikata o postupanju u skladu sa smernicama dobre eksperimentalne prakse

Član 1.
Ovim pravilnikom propisuju se uslovi u pogledu objekata, opreme, operativnih procedura, broja, stručne spreme i stručne osposobljenosti kadrova, smernica dobre eksperimentalne prakse koje primenjuje pravno lice, odnosno preduzetnik za obavljanje poslova ispitivanja sredstava za zaštitu bilja, radi dobijanja sertifikata o postupanju sa smernicama dobre eksperimentalne prakse. Ovim pravilnikom propisuje se i obrazac sertifikata o postupanju sa smernicama dobre eksperimentalne prakse.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: