Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede doneo je PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UPISU U REGISTAR POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA I OBNOVI REGISTRACIJE, KAO I O USLOVIMA ZA PASIVAN STATUS POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA

U Pravilniku o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RSˮ, br. 17/13, 102/15, 6/16, 46/17 i 44/18 – dr. zakon), u članu 3. tačka 3) posle reči: „ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo)ˮ, dodaju se zapeta i reči: „jedinica lokalne samoupraveˮ. 

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: