Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede doneo je PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA U POGLEDU OBJEKATA I OPREME KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ODGAJIVAČKE ORGANIZACIJE I ORGANIZACIJE SA POSEBNIM OVLAŠĆENJIMA, KAO I O USLOVIMA U POGLEDU STRUČNOG KADRA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ORGANIZACIJE SA POSEBNIM OVLAŠĆENJIMA

Član 1. U Pravilniku o uslovima u pogledu objekata i opreme koje moraju ispunjavati odgajivačke organizacije i organizacije sa posebnim ovlašćenjima, kao i o uslovima u pogledu stručnog kadra koje moraju ispunjavati organizacije sa posebnim ovlašćenjima (,,Službeni glasnik RS”, br. 103/09 i 104/18), u članu 3. tačka 3) podtač. (1) i (2) menjaju se i glase: ,,(1) za goveda: uređaj za utvrđivanje količine mleka (u skladu sa odgajivačkim programom), kantu za merenje količine pomuženog mleka, uređaj za utvrđivanje kvaliteta sirovog mleka do zaključenja ugovora sa akreditovanom laboratorijom za ispitivanje kvaliteta sirovog mleka, litinov štap za krupnu stoku, pantljiku za merenje, tetovir klešta; (2) za ovce i koze za proizvodnju mleka: uređaj za utvrđivanje količine mleka (u skladu sa odgajivačkim programom), kantu za merenje količine pomuženog mleka, uređaj za utvrđivanje kvaliteta sirovog mleka do zaključenja ugovora sa akreditovanom laboratorijom za ispitivanje kvaliteta sirovog mleka, litinov štap za sitnu stoku, pantljiku za merenje, tetovir klešta;”.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: