Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede doneo je PRAVILNIK O METODOLOGIJI UTVRĐIVANJA REFERENTNIH CENA INVESTICIJE ZA OBRAČUN IPARD PODSTICAJA

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeća značenja:

1) predračun jeste profaktura, predugovor ili druga vrsta ponude koja sadrži: naziv i sedište dobavljača; datum izdavanja; naziv proizvođača, godinu proizvodnje i tip, odnosno model mašine ili mehanizacije; ukupnu cenu; podatke o porezu na dodatu vrednost; način i rok isporuke, kao i druge podatke koji se odnose na nabavku predmeta investicije;

2) dobavljač jeste lice koje ima svojstvo trgovca u skladu sa zakonom kojim se uređuje trgovina i koje podnosiocu zahteva izdaje predračun, odnosno račun za nabavku predmeta investicije;

3) povezana lica jesu nosilac i članovi porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, supružnici, vanbračni partneri, krvni srodnici u pravoj liniji, krvni srodnici u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva, srodnici po tazbini do drugog stepena srodstva, usvojilac i usvojenik, lica između kojih je izvršen prenos upravljačkih prava i lica koja su povezana u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica;

4) opšti trošak jeste izdatak za konsultantske usluge, studije izvodljivosti i ostale usluge za pripremu, pribavljanje, odnosno izradu dokumentacije za ostvarivanje prava na odobravanje projekata, kao i ostvarivanje prava na odobravanje isplate IPARD podsticaja, u skladu sa IPARD programom i posebnim propisom kojim se uređuju uslovi i način ostvarivanja prava na IPARD podsticaje.

 

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: