Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O DEKLARISANJU, OZNAČAVANJU I REKLAMIRANJU HRANE

Član 1.

U Pravilniku o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane („Službeni glasnik RS”, br. 19/17 i 16/18), u Prilogu 5. Naziv hrane i podaci koji se navode uz naziv hrane, u delu A - Obavezni podaci, posle stava 9. dodaje se stav 10, koji glasi:

„Uz naziv hrane koja se proizvodi u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje proizvodnja i promet malih količina hrane biljnog porekla, područje za obavljanje tih delatnosti, kao i isključenja, prilagođavanja ili odstupanja od zahteva higijene hrane, navode se i reči:

1) „Domaći proizvod sa mog gazdinstva” za proizvode koji se proizvode na gazdinstvu, odnosno

2) „Domaći proizvod iz mog kraja” za proizvode koji se proizvode u objektu malog kapaciteta.”.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. marta 2020. godine.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: