Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KVALITETU ŽITA, MLINSKIH I PEKARSKIH PROIZVODA I TESTENINA

U Pravilniku o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda i testenina („Službeni glasnik RS”, broj 68/16), u članu 2. tačka 12) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom. Posle tačke 12) dodaje se tačka 13), koja glasi: „13) instant rezanci su rezanci proizvedeni od pšeničnog brašna i/ili pirinčanog brašna i/ili brašna drugih žitarica i/ili skroba i drugih sirovina, koji su dobijeni procesom kuvanja, prženja, dehidracije i drugim procesima proizvodnje, kojima se mogu dodavati začini, smeše za prehrambene proizvode i drugi sastojci koji daju specifičnost proizvodu, a koji se mogu nanositi direktno na proizvod ili biti upakovani u pojedinačnim pakovanjima uz instant rezance.”

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: