Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I POSTUPKU DAVANJA U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI

Član 1.

U Pravilniku o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Službeni glasnik RS”, br. 16/17 i 111/17), u članu 2. tačka 2) menja se i glasi: „2) domaće životinje jesu goveda, svinje, ovce, koze, konji i magarci, obeležene i registrovane u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo;ˮ.

Član 2.

U članu 4. tačka 5) briše se. Tačka 8) menja se i glasi: „8) proveravaju podaci da li je fizičko ili pravno lice koje se javilo za ostvarivanje prava zakupa, odnosno davanja na korišćenje poljoprivrednog zemljišta bez plaćanja naknade koristilo poljoprivredno zemljište bez pravnog osnova u prethodnim agroekonomskim godinama i ako se utvrdi da je poljoprivredno zemljište korišćeno bez pravnog osnova, a i izmirena je naknada u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivredno zemljište, ta lica ostvaruju pravo zakupa, odnosno korišćenja poljoprivrednog zemljišta bez plaćanja naknade u skladu sa uslovima propisanim ovim pravilnikom;ˮ.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: