Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I POSTUPKU DAVANJA U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI

Član 1.

U Pravilniku o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Službeni glasnik RS”, br. 16/17, 111/17, 18/19 i 45/19), u članu 2. tačka 10) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Posle tačke 10) dodaje se tačka 11), koja glasi:

„11) biomasa jeste biorazgradivi deo proizvoda, otpada i ostataka biološkog porekla biljne materije iz poljoprivredne proizvodnje.”

 

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: