Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O KVALITETU JAJA

Član 1.

U Pravilniku o kvalitetu jaja (,,Službeni glasnik RSˮ, br. 7/19 i 35/19), u članu 17. stav 2. briše se.

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 2. i 3.

Član 2.

U članu 18. reči: „stav 4.” zamenjuju se rečima: „stav 3.”.

Član 3.

Član 19. menja se i glasi:

,,Član 19.

Oznaka roka trajanja jaja u trenutku pakovanja stavlja se na pakovanje jaja.

Kada se jaja dostavljaju objektu za pakovanje jaja u kontejnerima, sva jaja iz istog kontejnera, klasiraju se i pakuju bez prekida.

Datum roka trajanja jaja otiskuje se na pakovanje jaja za vreme postupka klasiranja ili odmah posle klasiranja.

Kada se jaja ne dostavljaju objektu za pakovanje jaja u kontejnerima i nisu sa sopstvenog gazdinstva koje je smešteno na istoj lokaciji:

  1. pakovanja jaja označavaju se datumom nošenja jaja na sam dan nošenja, odnosno na prvi radni dan koji sledi, ako su snesena na neradni dan, zajedno sa jajima koja su snesena na taj dan;

  2. klasiraju se i pakuju u skladu sa stavom 2. ovog člana.”

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: