Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA ZA 2019. GODINU

U Pravilniku o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2019. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 12/19), u Programu mera zdravstvene zaštite životinja za 2019. godinu, u Glavi V. Imunoprofilaktičke mere, u Odeljku 1. Klasična kuga svinja, stav 12. menja se i glasi: „Izuzetno od stava 2. ovog odeljka, u područjima u kojima je izvršena regionalizacija (zoniranje) i u područjima u okviru kojih funkcioniše kanalisani sistem (kompartment) za uzgoj i promet svinja ne mora se sprovoditi vakcinacija svinja. U okviru ovih područja vrši se nadzor na klasičnu kugu svinja i službene kontrole, kao i dijagnostička ispitivanja reprezentativnog broja uzoraka prema planu Ministarstva.ˮ U Glavi VII. Dijagnostička ispitivanja životinja u cilju otkrivanja bolesti i infekcija i otpornosti na antimikrobna sredstva, Odeljak 3. Druge bolesti, u pododeljku ž) Transmisivne spongiofomne encefalopatije reči: „u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju mera ranog otkrivanja i dijagnostike zarazne bolesti transmisivnih spongioformnih encefalopatija, načinu njihovog sprovođenja, kao i merama za sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje ove zarazne bolesti („Službeni glasnik RS”, br. 96/10 i 33/16) i ovim pravilnikom” zamenjuju se rečima: „u skladu sa propisom kojim se uređuje utvrđivanje mera ranog otkrivanja i dijagnostike zarazne bolesti transmisivnih spongioformnih encefalopatija, načinu njihovog sprovođenja, kao i merama za sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje ove zarazne bolesti i ovim pravilnikom”. U tački (a) Monitoring goveda zapeta i reči: „kao i na svim govedima starijim od 30 meseci koja su zdrava zaklana za ishranu ljudi” brišu se.