Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA ZA 2019. GODINU

Član 1.

U Pravilniku o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2019. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 12/19, 54/19 i 64/19), u Programu mera zdravstvene zaštite životinja za 2019. godinu, u glavi V. IMUNOPROFILAKTIČKE MERE, u Odeljku 1. Klasična kuga svinja, stav 2. posle reči: „vakcinacija svih svinja” dodaju se zapeta i reči: „zaključno sa 15. decembrom 2019. godine,”.

U stavu 4. posle reči: „svinje na gazdinstvu” dodaju se reči: „zaključno sa 15. decembrom 2019. godine. Posle ovog perioda, bez obzira na vakcinalni status, svinje se stavljaju u promet ukoliko su obeležene i ako je izvršeno obeležavanje svih svinja na gazdinstvu porekla.”

Stav 12. briše se.

Dosadašnji st. 13-17. postaju st. 12-16.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: