Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O PODSTICAJIMA PROGRAMIMA ZA DIVERSIFIKACIJU DOHOTKA I UNAPREĐENJE KVALITETA ŽIVOTA U RURALNIM PODRUČJIMA KROZ PODRŠKU MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA

U Pravilniku o podsticajima programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 46/18 i 50/18), član 21. menja se i glasi: „Član 21. Ako u roku za realizaciju investicije dobavljač prestane da postoji ili mu bude izrečena zabrana obavljanja delatnosti, lice kojem je odobreno pravo na podsticaje može Upravi podneti zahtev za promenu dobavljača. Uz zahtev za promenu dobavljača iz stava 1. ovog člana, lice kojem je odobreno pravo na podsticaje dostavlja dokaz o prestanku rada, odnosno izricanju zabrane obavljanja delatnosti dobavljaču, kao i predračun i Izjavu dobavljača - za drugog dobavljača. Ako u roku za realizaciju investicije dobavljač promeni delatnost ili prestane da vrši prodaju odobrenog predmeta investicije, lice kojem je odobreno pravo na podsticaje može Upravi podneti zahtev za promenu dobavljača. Uz zahtev za promenu dobavljača iz stava 3. ovog člana, lice kojem je odobreno pravo na podsticaje dostavlja dokaz o promeni delatnosti dobavljača, odnosno izjavu dobavljača da je prestao da vrši prodaju odobrenog predmeta investicije, kao i predračun i Izjavu dobavljača - za drugog dobavljača. Ako u roku za realizaciju investicije dođe do poremećaja na tržištu usled kojeg dobavljač nije u mogućnosti da isporuči predmet investicije u skladu sa rešenjem iz člana 18. ovog pravilnika, lice kojem je odobreno pravo na podsticaje može Upravi podneti zahtev za promenu predmeta investicije iste vrste

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: