Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O KVALITETU JAJA

U Pravilniku o kvalitetu jaja (,,Službeni glasnik RSˮ, broj 7/19), u članu 39. reči: ,,do 1. jula 2019. godineˮ zamenjuju se rečima: ,,do 1. januara 2020. godineˮ.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: