Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O MEĐUNARODNOJ POTVRDI (SERTIFIKATU) O ULOVU I LISTI PROIZVODA RIBARSTVA ZA KOJE NISU POTREBNE MEĐUNARODNE POTVRDE (SERTIFIKATI) O ULOVU

Član 1.
U Pravilniku o međunarodnoj potvrdi (sertifikatu) o ulovu i listi proizvoda ribarstva za koje nisu potrebne međunarodne potvrde (sertifikati) o ulovu (,,Službeni glasnik RS”, br. 10/17, 52/17, 115/17, 39/18, 98/18, 35/19 i 83/19), u članu 8. reči: „a primenjuje se od 1. januara 2021. godine” zamenjuju se rečima: „a primenjuje se od 1.januara 2022. godine.”
 

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: