Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA OSNOVNE PODSTICAJE U BILJNOJ PROIZVODNJI I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE TIH PODSTICAJA

Član 1.

U Pravilniku o načinu ostvarivanja prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji i obrascu zahteva za ostvarivanje tih podsticaja („Službeni glasnik RS”, br. 29/13, 9/16 i 44/18 – dr. zakon), u članu 3. stav 2. reč: „pravilnikaˮ zamenjuje se rečju: „propisaˮ.

Član 2.

Izuzetno u 2020. godini, zahtev za ostvarivanje prava na osnovne podsticaje podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na imejl adresu: uap.kabinet@minpolj.gov.rs dostavljanjem sledećih podataka o podnosiocu zahteva:

  1. ime i prezime;

  2. matični broj;

  3. broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG).

Korisnici koji su ostvarili pravo na podsticaje u 2019. godini, a do dana stupanja na snagu ovog pravilnika nisu podneli zahtev, pravo na osnovne podsticaje ostvaruju tako što im se sredstva direktno uplaćuju na namenski račun poljoprivrednog gazdinstva kod poslovne banke.

 

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: