Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O USLOVIMA U POGLEDU OBJEKATA I OPREME KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ODGAJIVAČKE ORGANIZACIJE I ORGANIZACIJE SA POSEBNIM OVLAŠĆENJIMA, KAO I O USLOVIMA U POGLEDU STRUČNOG KADRA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ORGANIZACIJE SA POSEBNIM OVLAŠĆENJIMA

U Pravilniku o uslovima u pogledu objekata i opreme koje moraju ispunjavati odgajivačke organizacije i organizacije sa posebnim ovlašćenjima, kao i o uslovima u pogledu stručnog kadra koje moraju ispunjavati organizacije sa posebnim ovlašćenjima („Službeni glasnik RS”, broj 103/09), u članu 3. tačka 3) podtač. (1) i (2) reči: „(ako nema mora imati zaključen ugovor sa akreditovanom laboratorijom) do ovlašćivanja laboratorije za ispitivanje kvaliteta mleka”, brišu se.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: