Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O UTVRĐIVANjU PROGRAMA MERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINjA ZA 2020. GODINU

Član 1.
U Pravilniku o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2020. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 25/20), u Programu mera zdravstvene
zaštite životinja za 2020. godinu, u glavi V. IMUNOPROFILAKTIČKE MERE, u Odeljku 6. Bolest plavog jezika, posle stava 6. dodaje se novi stav 7, koji glasi:
„U slučajevima nepovoljne epizootiološke situacije, na osnovu analize rizika, može se odobriti vakcinacija goveda protiv bolesti plavog jezika u područjima visokog rizika prema posebnom planu. Goveda se vakcinišu inaktivisanom vakcinom koja sadrži serotip 4 virusa, prema uputstvu proizvođača vakcine.”.
Dosadašnji stav 7. postaje stav 8.
 

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: