Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA NABAVKU NOVOG TRAKTORA

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju podsticaji za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora (u daljem tekstu: podsticaji), uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje, obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznos podsticaja po korisniku.

 

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeća značenja:

1) mlečna krava jeste svako žensko grlo goveda starije od 24 meseca;

2) novi traktor jeste serijski proizveden traktor koji se prvi put stavlja u upotrebu, čiji su svi sastavni delovi, uređaji i oprema novi i koji je proizveden najkasnije tri godine pre godine u kojoj se ostvaruje pravo na podsticaje;

3) povezana lica jesu nosilac i članovi porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, supružnici, vanbračni partneri, krvni srodnici u pravoj liniji, krvni srodnici u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva, srodnici po tazbini do drugog stepena srodstva, usvojilac i usvojenik, lica između kojih je izvršen prenos upravljačkih prava i lica koja su povezana u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica;

4) primarna biljna proizvodnja jeste proizvodnja biljnih kultura, i to: žitarica, industrijskog bilja, krmnog bilja, aromatičnog i lekovitog bilja, povrća, cveća, voća i grožđa, u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje koji je sastavni deo propisa kojim se uređuje registar poljoprivrednih gazdinstava;

5) primarna stočarska proizvodnja jeste proizvodnja: mleka (kravljeg, ovčijeg i kozijeg), mesa (tov junadi, proizvodnja junećeg/goveđeg mesa u sistemu „krava – teleˮ, proizvodnja prasadi za tov, tov svinja, uzgoj ovaca, koza, brojlera i tovnih ćurki u svrhu proizvodnje mesa), konzumnih kokošijih jaja, meda i drugih pčelinjih proizvoda, kao i priprema, distribucija i skladištenje koncentrovane i kabaste stočne hrane;

6) realizacija investicije jeste izvršenje svih radnji vezanih za nabavku predmeta prihvatljive investicije, i to: promet robe, izdavanje dokumenata koji prate robu, preuzimanje robe, isplata cene u potpunosti, registracija vozila, kao i stavljanje investicije u funkciju u skladu sa namenom;

7) traktor jeste motorno vozilo koje ima najmanje dve osovine i koje je namenjeno za vučenje, guranje, nošenje ili pogon izmenjivih priključaka za izvođenje poljoprivrednih i šumskih radova i za vuču priključnih vozila za traktor, u skladu sa propisima kojima se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: