Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE PROIZVOĐAČA, OBRAĐIVAČA I PRERAĐIVAČA DUVANA

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuje sadržina i način vođenja evidencije, koju u vezi sa proizvodnjom, obradom i preradom duvana vode proizvođači, obrađivači i prerađivači duvana.

Član 2.

Proizvođač duvana, koji je upisan u Registar proizvođača duvana kod Uprave za duvan kao organa uprave u sastavu Ministarstva finansija (u daljem tekstu: Uprava), vodi evidenciju u vezi sa proizvodnjom duvana koja sadrži podatke o:

1) ukupnoj proizvodnji duvana po tipovima duvana: ukupno planiranoj proizvodnji duvana, ukupnoj sopstvenoj i ugovorenoj proizvodnji duvana, ukupno zasnovanoj proizvodnji duvana za rasađen duvan i za odnegovan duvan, na obrascu broj 1. Evidencija o ukupnoj proizvodnji duvana, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;

2) upotrebljenom semenu za proizvodnju duvana: o poreklu i količini semena namenjenog za setvu, na obrascu broj 2. Evidencija o upotrebljenom semenu za proizvodnju duvana, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;

3) proizvodnji duvana po svakoj parceli i po svakom ugovoru sa površinom i brojevima katastarskih parcela: o sopstvenoj i ugovorenoj proizvodnji, rasađenom i odnegovanom duvanu, na obrascu broj 3. Evidencija o proizvodnji duvana po svakoj parceli i po svakom ugovoru, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;

4) proizvedenim i otkupljenim količinama duvana: o količinama proizvedenog sopstvenog duvana, količini otkupljenog duvana od fizičkih lica – proizvođača duvana, ukupnim količinama proizvedenog duvana, ukupnoj količini duvana datog na uslužnu obradu, ukupne količine prodatog duvana i ukupne količine prodatog uslužno obrađenog duvana, na obrascu broj 4. Evidencija o proizvedenim i otkupljenim količinama duvana, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;

5) fizičkim licima – proizvođačima duvana na obrascu broj 5. Evidencija fizičkih lica, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: