Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA LISTE ODOBRENIH SUPSTANCI

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuje sadržina i način vođenja Liste odobrenih supstanci.

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) CAS broj jeste identifikacioni broj dodeljen svakoj pojedinačnoj supstanci koja je publikovana u naučnoj literaturi i unesena u registar Hemijskog apstrakt servisa (Chemical Abstract Service);

2) CIPAC broj jeste identifikacioni broj dodeljen svakoj pojedinačnoj supstanci od strane Međunarodnog kolaborativnog saveta za pesticide (Collaborative International Pesticides Analitycal Council);

3) IUPAC naziv jeste naziv supstance po pravilima Međunarodne unije za čistu i primenjenu hemiju (International Union of Pure and Applied Chemistry);

4) trivijalni (generički) naziv (ISO naziv) jeste naziv supstance dogovoren od strane Međunarodne organizacije za standardizaciju (International Organisation for Standardisation).