Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O SADRŽINI OBRASCA ZA OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠĆENJE DRVETA I OBRASCA ZA VOĐENJE EVIDENCIJE O KORIŠĆENJU ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U NEŠUMSKE NAMENE I UTVRĐENOJ NAKNADI

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuje sadržina obrasca za obračun naknade za korišćenje drveta i obrasca za vođenje evidencije o korišćenju šumskog zemljišta u državnoj svojini u nešumske namene i utvrđenoj naknadi.

Član 2.

Naknada za korišćenje drveta obračunava se za mesečni period na Obrascu 1 – Obračun naknade za korišćenje drveta za mesec _________________20__. godine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (u daljem tekstu : Obrazac 1). Obrazac 1 naročito sadrži: naziv korisnika, odnosno sopstvenika šuma koji obračunava iznos naknade za korišćenje drveta; mesec i godinu za koji se vrši obračun naknade; teritoriju opštine na kojoj je drvo posečeno; vrstu drveta; vrstu sortimenta; količinu u m3 ; jediničnu cenu prema cenovniku korisnika šuma na šumskom kamionskom putu u din/m3 ; ukupnu vrednost osnovice za obračun naknade; iznos obračunate naknade (3% od osnovice); ime i prezime lica koje je unelo podatke i potpis odgovornog lica.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: