Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O USLOVIMA ZA STRUČNO RUKOVOĐENJE PROCESOM PRERADE DUVANA

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi za stručno rukovođenje procesom prerade duvana.

Član 2.

Privredni subjekt koji se bavi preradom duvana obezbeđuje stručno rukovođenje procesom prerade duvana tako što određuje lice koje stručno rukovodi procesom prerade duvana. Lice iz stava 1. ovog člana može stručno da rukovodi procesom prerade duvana ako ima stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti biotehničkih nauka, tehnološkog inženjerstva, hemijskih nauka, mašinskog inženjerstva ili elektrotehničkog i računarskog inženjerstva na studijama prvog, odnosno drugog stepena (osnovne akademske studije, master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), odnosno na osnovnim studijama na fakultetu u trajanju od najmanje četiri godine, kao i ako ima radno iskustvo od najmanje jedne godine na poslovima obrade, prerade duvana ili proizvodnje duvanskih proizvoda.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: