Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MONITORINGA BEZBEDNOSTI HRANE BILJNOG I MEŠOVITOG POREKLA ZA 2019. GODINU

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuje se Program monitoringa bezbednosti hrane biljnog i mešovitog porekla za 2019. godinu (u daljem tekstu: Program monitoringa), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) kontaminenti jesu hemijske supstance koje nisu namerno dodate hrani, ali mogu biti prisutne kao rezultat različitih faza njene proizvodnje, pakovanja, transporta ili držanja, kao i poreklom iz životne sredine;

2) mikrobiološki kriterijum jeste kriterijum na osnovu koga se definiše prihvatljivost proizvoda, proizvodne partije (šarže, serije ili lota proizvoda) ili proizvodnog procesa, zasnovan na odsustvu, prisustvu ili broju mikroorganizama, odnosno na količini njihovih toksina ili metabolita, po jedinici mase, zapremine, površine ili proizvodne partije;

3) monitoring hrane biljnog i mešovitog porekla jeste sistemsko sprovođenje uzorkovanja i ispitivanja hrane biljnog i mešovitog porekla, sakupljanje, obrada i ocena podataka o rezultatima ispitivanja radi praćenja stepena usaglašenosti sa propisima kojima se uređuje bezbednost hrane;

4) nadležni organ jeste ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede;

5) ovlašćena, odnosno službena laboratorija jeste laboratorija ovlašćena od strane ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede za obavljanje ispitivanja službenih uzoraka, odnosno laboratorija izabrana putem konkursa u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane;

6) pakovanje jeste hrana biljnog i mešovitog porekla upakovana i označena tako da se označeni sastav i količina ne mogu promeniti bez otvaranja tj. kod kojeg se prilikom otvaranja, vidno i trajno oštećuje ambalaža;

7) proizvodna partija (šarža, serija ili lot) jeste grupa ili niz prepoznatljivih proizvoda koji su proizvedeni tokom određenog procesa pod identičnim uslovima i na određenom mestu u toku jednog proizvodnog perioda;

8) službena kontrola jeste bilo koji oblik kontrole koji nadležni organ sprovodi radi provere usaglašenosti sa propisima kojima se uređuje bezbednost hrane biljnog i mešovitog porekla;

9) službeni uzorak jeste uzorak hrane biljnog i mešovitog porekla, uzet od strane nadležnog inspektora ili ovlašćenog lica;

10) uzorak hrane biljnog i mešovitog porekla jeste jedna ili više jedinica proizvoda ili deo predmeta ispitivanja, odabran na različite načine iz skupa ili većeg dela skupa, koji je namenjen da obezbedi informaciju o određenoj osobini tog proizvoda ili predmeta ispitivanja, a na osnovu koje će se doneti odluka o tom proizvodu ili predmetu ispitivanja ili o njegovom proizvodnom procesu;

11) uzorkovanje jeste uzimanje hrane biljnog i mešovitog porekla, kako bi se putem ispitivanja utvrdila usaglašenost sa propisima kojim se uređuje bezbednost hrane biljnog i mešovitog porekla;

12) hrana biljnog porekla jeste hrana koja je namenjena za ishranu ljudi u neprerađenom, delimično prerađenom ili prerađenom obliku, a potiče od biljaka;

13) hrana mešovitog porekla jeste hrana koja je namenjena za ishranu ljudi u delimično prerađenom ili prerađenom obliku, utvrđena propisom kojim se utvrđuje lista mešovite hrane i način vršenja kontrole mešovite hrane.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: