Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MONITORINGA BEZBEDNOSTI HRANE ŽIVOTINJSKOG POREKLA I HRANE ZA ŽIVOTINJE KOJA SE UVOZI ZA 2018. GODINU

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuje se Program monitoringa bezbednosti hrane životinjskog porekla i hrane za životinje koja se uvozi za 2018. godinu (u daljem tekstu: Program monitoringa), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku, imaju sledeće značenje: 1) monitoring hrane životinjskog porekla i hrane za životinje (u daljem tekstu: monitoring) jeste sistemsko sprovođenje uzorkovanja i ispitivanja hrane životinjskog porekla i hrane za životinje, sakupljanje, obrada i ocena podataka o rezultatima ispitivanja, radi praćenja stepena usaglašenosti sa propisima kojima se uređuje bezbednost hrane životinjskog porekla i hrane za životinje; 2) nadležni organ jeste ministarstvo nadležno za poslove veterinarstva; 3) ovlašćena laboratorija jeste laboratorija ovlašćena od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za obavljanje ispitivanja službenih uzoraka u skladu sa Programom monitoringa; 4) pošiljke jesu pošiljke hrane životinjskog porekla ili hrane za životinje obuhvaćene istim propisanim dokumentom, koji se nalazi u istom prevoznom sredstvu, potiču iz istog mesta porekla i namenjene su istom mestu krajnjeg odredišta; 5) rizik jeste faktor verovatnoće štetnog uticaja na zdravlje i ozbiljnost tog uticaja, kao posledice postojanja opasnosti; 6) RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) jeste sistem za brzo obaveštavanje i uzbunjivanje za hranu i hranu za životinje; 7) uzorak jeste jedna ili više jedinica proizvoda životinjskog porekla ili hrane za životinje, odabran na različite načine iz skupa ili većeg dela skupa, koji je namenjen da obezbedi informaciju o određenoj osobini tog proizvoda ili predmeta ispitivanja, a na osnovu koje će se doneti odluka o tom proizvodu ili predmetu ispitivanja; 8) uzorkovanje jeste uzimanje hrane životinjskog porekla i hrane za životinje koje su od značaja za proizvodnju, preradu i distribuciju hrane životinjskog porekla i hrane za životinje kako bi se putem ispitivanja utvrdila usaglašenost sa propisima kojim se uređuje bezbednost hrane životinjskog porekla i hrane za životinje; 9) hrana životinjskog porekla jeste hrana koja je namenjena za ishranu ljudi u neprerađenom, delimično prerađenom ili prerađenom obliku, a potiče od životinja; 2 10) hrana za životinje jeste svaka supstanca ili proizvod, prerađena, delimično prerađena ili neprerađena, a namenjena je za ishranu životinja koje služe za proizvodnju hrane.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: