Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MONITORINGA BEZBEDNOSTI HRANE ŽIVOTINJSKOG POREKLA I HRANE ZA ŽIVOTINJE KOJA SE UVOZI ZA 2019. GODINU

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuje se Program monitoringa bezbednosti hrane životinjskog porekla i hrane za životinje koja se uvozi za 2019. godinu (u daljem tekstu: Program monitoringa), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) monitoring hrane životinjskog porekla i hrane za životinje (u daljem tekstu: monitoring) jeste sistemsko sprovođenje uzorkovanja i ispitivanja hrane životinjskog porekla i hrane za životinje, sakupljanje, obrada i ocena podataka o rezultatima ispitivanja, radi praćenja stepena usaglašenosti sa propisima kojima se uređuje bezbednost hrane životinjskog porekla i hrane za životinje;

2) nadležni organ jeste ministarstvo nadležno za poslove veterinarstva;

3) ovlašćena laboratorija jeste laboratorija ovlašćena od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za obavljanje ispitivanja službenih uzoraka u skladu sa Programom monitoringa;

4) pošiljke jesu pošiljke hrane životinjskog porekla ili hrane za životinje obuhvaćene istim propisanim dokumentom, koji se nalazi u istom prevoznom sredstvu, potiču iz istog mesta porekla i namenjene su istom mestu krajnjeg odredišta;

5) rizik jeste faktor verovatnoće štetnog uticaja na zdravlje i ozbiljnost tog uticaja, kao posledice postojanja opasnosti;

6) RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) jeste sistem za brzo obaveštavanje i uzbunjivanje za hranu i hranu za životinje;

7) uzorak jeste jedna ili više jedinica proizvoda životinjskog porekla ili hrane za životinje, odabran na različite načine iz skupa ili većeg dela skupa, koji je namenjen da obezbedi informaciju o određenoj osobini tog proizvoda ili predmeta ispitivanja, a na osnovu koje će se doneti odluka o tom proizvodu ili predmetu ispitivanja;

8) uzorkovanje jeste uzimanje hrane životinjskog porekla i hrane za životinje koje su od značaja za proizvodnju, preradu i distribuciju hrane životinjskog porekla i hrane za životinje kako bi se putem ispitivanja utvrdila usaglašenost sa propisima kojim se uređuje bezbednost hrane životinjskog porekla i hrane za životinje;

9) hrana životinjskog porekla jeste hrana koja je namenjena za ishranu ljudi u neprerađenom, delimično prerađenom ili prerađenom obliku, a potiče od životinja;

10) hrana za životinje jeste svaka supstanca ili proizvod, prerađena, delimično prerađena ili neprerađena, a namenjena je za ishranu životinja koje služe za proizvodnju hrane.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: