Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MONITORINGA BEZBEDNOSTI HRANE ŽIVOTINJSKOG POREKLA ZA 2019. GODINU

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuje se Program monitoringa bezbednosti hrane životinjskog porekla za 2019. godinu (u daljem tekstu: Program monitoringa), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2.

ojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) kontaminenti jesu hemijske supstance koje nisu namerno dodate hrani, ali mogu biti prisutne kao rezultat različitih faza njene proizvodnje, pakovanja, transporta ili držanja, kao i poreklom iz životne sredine;

2) mikrobiološki kriterijum jeste kriterijum na osnovu koga se definiše prihvatljivost proizvoda, proizvodne partije (šarže, serije ili lota proizvoda) ili proizvodnog procesa, zasnovan na odsustvu, prisustvu ili broju mikroorganizama, odnosno na količini njihovih toksina ili metabolita, po jedinici mase, zapremine, površine ili proizvodne partije;

3) monitoring hrane životinjskog porekla jeste sistemsko sprovođenje uzorkovanja i ispitivanja hrane životinjskog porekla, sakupljanje, obrada i ocena podataka o rezultatima ispitivanja radi praćenja stepena usaglašenosti sa propisima kojima se uređuje bezbednost hrane životinjskog porekla;

4) nadležni organ jeste ministarstvo nadležno za poslove veterinarstva;

5) ovlašćena laboratorija jeste laboratorija ovlašćena od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za obavljanje ispitivanja službenih uzoraka u programu monitoringa;

6) pakovanje jeste hrana životinjskog porekla upakovana i označena tako da se označeni sastav i količina ne mogu promeniti bez otvaranja tj. kod kojeg se prilikom otvaranja, vidno i trajno oštećuje ambalaža;

7) proizvodna partija (šarža, serija ili lot) jeste grupa ili niz prepoznatljivih proizvoda koji su proizvedeni tokom određenog procesa pod identičnim uslovima i na određenom mestu u toku jednog proizvodnog perioda;

8) službena kontrola jeste bilo koji postupak kontrole koji nadležni organ sprovodi radi potvrde usaglašenosti sa propisima kojima se uređuje bezbednost hrane životinjskog porekla; 

9) službeni uzorak jeste uzorak hrane životinjskog porekla i uzorak površina koje su od značaja za proizvodnju, preradu i distribuciju hrane životinjskog porekla, uzet od strane nadležnog inspektora ili ovlašćenog lica;

10) uzorak jeste jedna ili više jedinica proizvoda ili deo predmeta ispitivanja, odabran na različite načine iz skupa ili većeg dela skupa, koji je namenjen da obezbedi informaciju o određenoj osobini tog proizvoda ili predmeta ispitivanja, a na osnovu koje će se doneti odluka o tom proizvodu ili predmetu ispitivanja ili o njegovom proizvodnom procesu;

11) uzorkovanje jeste uzimanje hrane životinjskog porekla i uzoraka površina koje su od značaja za proizvodnju, preradu i distribuciju hrane životinjskog porekla, kako bi se putem ispitivanja utvrdila usaglašenost sa propisima kojima se uređuje bezbednost hrane životinjskog porekla;

12) usaglašenost sa kriterijumima jeste dobijanje rezultata ispitivanja propisanih ovim pravilnikom, na osnovu kriterijuma propisanih za uzimanje uzoraka, sprovođenje ispitivanja i korektivnih mera u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane;

13) hrana životinjskog porekla jeste hrana koja je namenjena za ishranu ljudi u neprerađenom, delimično prerađenom ili prerađenom obliku, a potiče od životinja.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: