Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA ORGANSKU STOČARSKU PROIZVODNJU

Član 1.

Prestaje da važi Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku stočarsku proizvodnju („Službeni glasnik RS”, br. 41/17, 3/18 i 31/18), osim odredaba koje se odnose na vrste podsticaja, uslove, način ostvarivanja prava na podsticaje, obrasce zahteva za ostvarivanja prava na podsticaje i maksimalan iznos podsticaja po korisniku i po vrsti pojedine mere za premiju za mleko, krave dojilje i kvalitetna priplodna grla.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2020. godine.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: