Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i ministar zdravlja donose PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA OBRADU DUVANA I USLOVIMA ZA UČEŠĆE NA JAVNOM TENDERU ZA OBAVLJANJE PROIZVODNJE DUVANSKIH PROIZVODA

U Pravilniku o uslovima za obradu duvana i uslovima za učešće na javnom tenderu za obavljanje proizvodnje duvanskih proizvoda („Službeni glasnik RSˮ, broj 11/06), u članu 17. stav 1. tačka i zapeta i reči: „tehnološke linije za obradu berlejaˮ brišu se.

 

Član 2.

Član 20. briše se.

 

Član 3.

U članu 22. reči: „kontrolu temperature sosova i aromataˮ zamenjuju se rečima: „kontrolu temperature sosovaˮ.

 

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: