Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je Konkurs za dodelu sredstava po godišnjem programu korišćenja sredstava za održivi razvoj i unapređenje šumarstva u 2021.godini

II. Podnosilac prijave na Konkurs
Prijavu za dodelu sredstava može podneti lice koje ispunjava odgovarajuće uslove (u daljem tekstu: podnosilac prijave), i to ako je:
1) sopstvenik, odnosno  korisnik šuma i šumskog zemljišta, kao i drugog zemljišta namenjenog pošumljavanju;
 2) pravno lice i preduzetnik, ako je zaključio ugovor o izradi i realizaciji projekata i programa radova sa sopstvenikom, odnosno korisnikom šume ili zemljišta na kome će se izvoditi radovi;
3) naučnoistraživačka ustanova u oblasti šumarstva za izradu studija, ekspertiza i razvojno – istraživačkih projekata u cilju unapređenja šumarstva, edukaciju i promociju, kao i pravno lice, odnosno preduzetnik koji ispunjava posebne uslove utvrđene konkursom. 
Fizičko lice ostvaruje pravo na dodelu šumskih sadnica ili kompletno pošumljavanje preko pravnog lica, odnosno preduzetnika koji ima obezbeđen sadni materijal proizveden u šumskom rasadniku registrovanom u skladu sa zakonom koji uređuje oblast šumskog reproduktivnog materijala sa kojim je sklopilo ugovor.

 

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: