MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA raspisuje JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ODOBRAVANJE PRAVA NA PODSTICAJ ZA PODRŠKU PROGRAMIMA KOJI SE ODNOSE NA PRIPREMU LOKALNE STRATEGIJE RURALNOG RAZVOJA U 2019. GODINI

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za podršku programima koji se odnose na pripremu i sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja (u daljem tekstu: podsticaji), uslovi i način za ostvarivanja prava na podsticaje, obrasci zahteva, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku.

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeća značenja: 1) Grupa za planiranje jeste organ partnerstva za teritorijalni ruralni razvoj osnovan statutom, koji odobrava Lokalnu strategiju ruralnog razvoja i potvrđuje da je izrađena u skladu sa ovim pravilnikom; 2) duplo finansiranje jeste finansiranje istog predmeta investicije u skladu sa ovim pravilnikom i iz drugih izvora javnog finansiranja; 3) Komisija za odabir prioritetnih projekata jeste organ partnerstva za teritorijalni ruralni razvoj osnovan statutom, koji vrši izbor prioritetnih projekata kojima se ostvaruju ciljevi Lokalne strategije ruralnog razvoja, a za koje će biti podnet zahtev za odobravanje prava na podsticaj za sprovođenje Lokalne strategije ruralnog razvoja; 4) lokalna strategija ruralnog razvoja (u daljem tekstu: LSRR) jeste plansko-razvojni dokument za određeno ruralno područje za period do 2023. godine, koji priprema i sprovodi partnerstvo za teritorijalni ruralni razvoj osnovano u skladu sa zakonom kojim se uređuju udruženja; 5) partnerstvo za teritorijalni ruralni razvoj (u daljem tekstu: Partnerstvo), jeste udruženje predstavnika javnog, privatnog i civilnog sektora određenog ruralnog područja koje je osnovano u skladu sa zakonom kojim se uređuju udruženja; 6) područje Partnerstva jeste koherentno, jasno definisano, u geografskom smislu kontinuirano područje, sa stanovništvom više naseljenih mesta, u okviru teritorije dve ili više jedinica lokalne samouprave, sa najmanje 10.000, a najviše 150.000 stanovnika, a koja se ne preklapa sa područjem drugog Partnerstva. Naseljeno mesto u okviru Partnerstva ne može imati više od 25.000 stanovnika; 7) ruralno područje jeste naseljeno mesto koje prema poslednjem popisu stanovništva Republičkog zavoda za statistiku ima najviše 25.000 stanovnika; 8) upravni odbor Partnerstva jeste organ Partnerstva odgovoran za strateško upravljanje implementacijom LSRR i aktivnostima Partnerstva.

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: