O D L U K U O IZMENAMA ODLUKE O ODREĐIVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA KOJE SE PLAĆA POSEBNA DAŽBINA PRI UVOZU I UTVRĐIVANJU IZNOSA POSEBNE DAŽBINE

Iznos posebne dažbine utvrđen Odlukom o izmeni Odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine („Službeni glasnik RS”, broj 48/15), za robu iz tar. oznaka: 0401 20 11 00, 0401 20 19 00, 0401 20 91 00, 0401 20 99 00, 0401 40 10 00, 0401 50 11 00, 0401 50 31 00, 0401 50 99 00, 0403 10 11 00, 0403 10 13 00, 0403 10 19 00, 0403 10 31 00, 0403 10 91 00, 0403 10 93 00, 0403 10 99 00, 0403 90 51 00, 0403 90 53 00, 0403 90 59 00, 0403 90 91 00 i 0403 90 99 00