Odluka o izmenama i dopunama Odluke o privremenom ograničenju izvoza osnovnih poljoprivredno prehrambenih proizvoda bitnih za stanovništvo

2. Posle tačke 4a dodaje se tačka 4b, koja glasi:  „4b Količine proizvoda iz tačke 1. stav 3. ove odluke određuju se po proporcionalnom sistemu samo ako ukupna količina proizvoda iskazana u podnetim zahtevima premašuje dozvoljenu količinu, i to po pozivu ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede koji objavljuje na svojoj zvaničnoj internet stranici.Na osnovu zahteva privrednog subjekta, ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, na predlog komisije iz tačke 2. stav 2. ove odluke, dozvoljava izvoz određene količine proizvoda iz tačke 1. stav 3. ove odluke, ako je privredni subjekt realizovao najmanje 95% odobrene količine ulja za mesec maj.ˮ.
3. U tački 5. reči: „stav 2. ove odlukeˮ zamenjuju se rečima: „st. 2. i 3. ove odlukeˮ. 
4. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: