ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O ODREĐIVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA KOJE SE PLAĆA POSEBNA DAŽBINA PRI UVOZU I UTVRĐIVANJU IZNOSA POSEBNE DAŽBINE

U Odluci o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine (,,Službeni glasnik RSˮ, br. 108/16, 78/17 i 119/17), u tački 3. posle reči: ,,do 31. decembra 2018. godineˮ dodaju se reči: ,,a za robu iz tar. oznaka 0402 10 19 00, 0402 21 18 00 i 0405 10 19 00, za proizvodnju sladoleda, posebna dažbina ne plaća se do 31. jula 2018. godine.ˮ.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: