P R A V I L N I K O USLOVIMA, NAČINU I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REGRES ZA PREMIJU OSIGURANJA USEVA, PLODOVA, VIŠEGODIŠNJIH ZASADA, RASADNIKA I ŽIVOTINJA

(Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 48/13 od 31. maja 2013. god.) Pravo na korišćenje regresa ima pravno lice,preduzetnik i fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava koji pored uslova propisanih zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, ispunjava i uslov da je kod društva za osiguranje osigurao: 1) useve i plodove od rizika umanjenja prinosa; 2) rasadnike i mlade višegodišnje zasade pre stupanja na rod od rizika koji su propisani uslovima osiguravajućih društava; 3) životinje od rizika koji su propisani uslovima osiguravajućih društava.Zahtev se podnosi jedanput godišnje za osigurane kulture, odnosno životinje, u dva primerka od 15. juna do 31. oktobra tekuće godine.Ako je fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva zaključilo ugovor o proizvodnji sa organizatorom proizvodnje koji je osigurao useve, plodove, višegodišnje zasade, rasadnike i životinje u njegovo ime i za njegov račun, to lice podnosi potvrdu izdatu od strane društva za osiguranje kod koga je osiguran, kao i potvrdu o izvršenom plaćanju ukupne premije osiguranja.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: