Početak izrade nacionalnog programa ruralnog razvoja za period 2021-2024 sa polaznim osnovama

Obaveštenje da otpočinje izradu Nacionalnog programa ruralnog razvoja za period od 2021-2024. godine. S tim u vezi, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede istovremeno objavljuje i polazne osnove za izradu Nacionalnog programa ruralnog razvoja za period od 2021-2024. godine.

Kako je istekao programski period za koji je važio raniji program, Nacionalni program ruralnog razvoja za period od 2018-2020. godine formirana je radna grupa sa ciljem izrade Nacionalnog programa ruralnog razvoja za period od 2021-2024. godine.

Ciljevi poljoprivredne politike i način njihovog ostvarivanja definisani su Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju. Polazeći od cinjeva definisanih ovim Zakonom, strateških ciljeva za period do 2024. godine, zakonskih okvira koji regulišu primenu politike ruralnog razvoja, ukupnog ambijenta u kojem posluje poljoprivredno-prehrambeni sektor i izazova sa kojima se suočavaju ruralne sredine, uočenih ograničenja i deficita politike tokom primene prethodnog NPRR, kao i novog okvira evropske politike u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja, definisano je 12 posebnih ciljeva:
Cilj 1. Unapređenje konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora i dostizanje nivoa EU standarda kvaliteta
Cilj 2. Jačanje tržišne orijentacije i unapređenje tržišnog lanca
Cilj 3. Unapređenje upravljanja prirodnim resursima i načina njihovog korišćenja
Cilj 4. Očuvanje biodiverziteta i ekološke vrednosti poljoprivrednih površina i poljoprivrednih sistema
Cilj 5. Smanjenje rizika i ublažavanje posledica klimatskih promena.
Cilj 6. Diverzifikacija aktivnosti i izvora prihoda poljoprivrednih gazdinstava
Cilj 7. Generacijska obnova poljoprivrednih gazdinstava
Cilj 8. Razvoj nepoljoprivrednog sektora ruralne ekonomije i kreiranje novih usluga i radnih mesta
Cilj 9. Unapređenje ruralne infarstrukture
Cilj 10. Jačanje loklanih razvojnih inicijativa i socijalne strukture ruralnih područja
Cilj 11. Kreiranje i tranfer znanja i inovacija
Cilj 12. Unapređenje kapaciteta sektora za ruralni razvoj i institucionalnog okvira za efikasnu primenu politike

 

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: