Pokrajinski fond za poljoprivredu raspisao je KONKURS za dodelu kredita za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u govedarstvu, ovčarstvu, kozarstvu i svinjarstvu u 2019 godini

Kreditna sredstva se dodeljuju za kupovinu kvalitetnih priplodnih grla goveda,ovaca, koza, svinja.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima -pravnim i fizičkim licima sa područja AP Vojvodine,upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:

  • maksimalan iznos kredita 40.000 evra,

  • Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra,

  • rok otplate 24 meseca,

  • grejs period traje 12 meseci, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata,

  • otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 5 rata),

 

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču odnosno izdavaocu predračuna koje bude odabrao učesnik konkursa.

Krediti će se odobravati u skladu i na osnovu PRAVILNIKA O RASPODELI SREDSTAVA SA UTVRĐENIM KRITERIJUMIMA ZA DODELU KREDITA PO RASPISANIM KONKURSIMA U 2019. godini

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: