Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je KONKURS za dodelu kredita za nabavku opreme za stočarske farme u 2019. godini

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima - fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine,upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:

- maksimalan iznos kredita 40.000 evra,

- grejs period u trajanju 6 meseci, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata,

- rok otplate 60 meseci,

- otplata kredita se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 11 rata).

 

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču opreme za stočarstvo koju bude odabrao učesnik konkursa.

Krediti će se odobravati u skladu i na osnovu PRAVILNIKA O RASPODELI SREDSTAVA SA UTVRĐENIM KRITERIJUMIMA ZA DODELU KREDITA PO RASPISANIM KONKURSIMA U 2019. godini

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: