Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs o dodeli sredstava za subvencionisanje kamate na kredite Razvojnog Fonda Vojvodine za nabavku nove opreme i sistema za navodnjavanje iz kanalske mreže

CILj I PREDMET KONKURSA
Predmet Konkursa o dodeli sredstava za subvencionisanje kamate na kredite Razvojnog fonda Vojvodine za nabavku nove opreme i sistema za navodnjavanje iz kanalske mreže (u daljem tekstu: Konkurs) jeste realizacija utvrđenih prava i obaveza između Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (u daljem tekstu: Pokrajinski sekretarijat) i Razvojnog fonda Vojvodine (u daljem tekstu: Fond), u vezi sa učešćem u subvencionisanju troškova naknade kamate kredita za korisnike kredita, po raspisanim konkursima Fonda za dugoročne kredite za nabavku nove opreme i sistema za navodnjavanje iz kanalske mreže.
Cilj Konkursa jeste podsticanje troškova naknade kamate kredita za korisnike kredita Fonda, čime se doprinosi povećanju obradivih površina pod opremom i sistemima za navodnjavanje iz kanalske mreže Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: AP Vojvodina).

NAMENA, USLOVI I PRAVO NA UČEŠĆE NA KONKURSU
Sredstva se opredeljuju za subvencionisanje kamate korisnika kredita Fonda, odobrenih za nabavku nove opreme i sistema za navodnjavanje iz kanalske mreže.
Pravo i uslovi učešća na Konkursu definisani su u Konkursu za dugoročne kredite za nabavku nove opreme i sisteme za navodnjavanje iz kanalske mreže subvencionisane od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, koji je raspisao Fond, te u Pravilniku o dodeli sredstava za subvencionisanje kamate na kredite Fonda za nabavku nove opreme i sistema za navodnjavanje iz kanalske mreže.


 

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: