Pokrajinski sekretar za privredu i turizam, objavljuje IZMENU JAVNOG KONKURSA ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANJE ILI SUFINANSIRANJE PROGRAMA RAZVOJA I DELOVANJA LOKALNIH SOCIJALNOEKONOMSKIH SAVETA

Član 1.

U Javnom konkursu za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje ili ili sufinansiranje programa razvoja i delovanja lokalnih socijalno-ekonomskih saveta, broj: 144-401-2567/2019-02-01, objavljenim na sajtu sekretarijata, dnevnom listu „Dnevnik“ 12.04.2019. godine i „Službenom listu APV“ broj 19/2019, u delu VISINA SREDSTAVA u stavu 1. reči „Sekretarijat dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 14.000.000,00 dinara“menjaju se i glase: „Sekretarijat dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 3.052.000,00 dinara“.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: