Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisuje JAVNI OGLAS ZA DODELU SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U AP VOJVODINI U 2019. GODINI

Pravilnikom o dodeli subvencija za samozapošljavanje u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2019. godini (u daljem tekstu: Pravilnik), propisuju se ciljevi, namena i visina sredstava, pravo učešća i uslovi za učešće na javnom oglasu, obavezna dokumentacija, postupak dodele sredstava, kriterijumi i merila za dodelu sredstava, zaključivanje ugovora sa korisnicima sredstava, obaveze korisnika sredstava, praćenje izvršenja ugovornih obaveza i druga pitanja od značaja za realizaciju Javnog oglasa za dodelu subvencija za samozapošljavanje u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2019. godini (u daljem tekstu: Javni oglas), koji se sprovodi u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje (u daljem tekstu: NSZ) i Edukativnim centrom za obuke u profesionalnim i radnim veštinama ( u daljem tekstu: Edukativni centar). Sredstva za ovu namenu obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2019. godinu, u okviru Programa 0803 – Aktivna politika zapošljavanja, programska aktivnost 1001 – Aktivna politika zapošljavanja u AP Vojvodini, ekonomska klasifikacija 4541 – Tekuće subvencije privatnim preduzećima, izvor finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta.

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: