Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisuje JAVNI KONKURS O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU ZA SUBVENCIONISANJE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA, OPREME, RAČUNARSKE OPREME, SOFTVERA ILI USLUGE U CILJU INOVIRANJA I DIGITALIZOVANJA PROCESA PROIZVODNJE I OPERACIJA U DOMENU MARKETINGA I TRGOVINE U 2019. GODINI

CILJ 
Cilj dodele bespovratnih sredstava je podrška ženskom preduzetništvu kao bitnog segmenta razvoja ukupne privrede i preduzetništva u AP Vojvodini. 
Pod ženskim preduzetništvom podrazumeva se preduzetnica ili privredno društvo čiji je vlasnik žena sa najmanje 51% udela u istom i u kojem je žena odgovorno lice za poslovanje i upravljanje (direktor). 

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: