Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine objavljuje Konkurs za ustupanje na korišćenje delova ribarskih područja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine

1) Ribarsko područje ,,Bačka”

Svi delovi koji su u granicama ribarskog područja „Bačka”, osim ribolovnih voda u okviru granica zaštićenih područja i osim sledećih voda koje su ustupljene na korišćenje na period od 10 godina: Dunav od 1433 km – 1297 km, Osnovna i detaljna kanalska mreža i AK „Čonoplja, reka Kireš, reka Krivaja, AK „Velebit”, vodotok Čik sa akumulacijama, Adorjansko jezero, mrtvaja Budžak kod Ade i AK „Moravica” na Krivaji.
Granica ribarskog područja „Bačka”, polazi od 1297 km Dunava i ide na zapad i dalje na sever državnim granicom do reke Tise, a zatim nastavlja njenom desnom obalom do ušća u Dunav i dalje na zapad njegovom levom obalom do polazne tačke.

2) Ribarsko područje ,,Srem”

Svi delovi koji su u granicama ribarskog područja ,,Srem”, osim ribolovnih voda u okviru granica zaštićenih područja i osim sledećih voda koje su ustupljene na korišćenje na period od 10 godina: Dunav od 1297 km do 1233 km, Dunav od 1233 km do 1187 km, Sava od 207 km do 123 km, Sava od 96 km do 49 km, Studva, AK „Sot”, AK „Bruja”, AK „Moharač“, AK „Međeš”, AK „Kudoš”, AK „Čalma”1,2,3, AK „Borkovac”, AK „Ljukovo” i AK „Dobrodol”, AK ”Vranjaš” kod Manđelosa, Gajićeva bara, kanal Galovica i kanal Jarčina.

Granica ribarskog područja polazi od 49 km reke Save i ide desnom obalom do 96 km i prelazi na levu obalu gde nastavlja do 123km, a zatim ponovo prelazi na desnu obalu i nastavlja do 207 km Save. Granica dalje nastavlja državnom granicom na sever do 1297 km Dunava i njegovom levom obalom ide do Starih Banovaca i nastavlja na jug istočnim granicama opština Stara Pazova i Pećinci do polazne tačke.

II

Delovi ribarskih područja „Bačka” i „Srem” ustupaju se na period od deset godina, i to od 01.01.2021. do 31.12.2030. godine.

III

Pravo prijave na konkurs imaju privredna društva, javna preduzeća ili druga pravna lica ukoliko ispunjavaju uslove iz člana 6. stav 1. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda (u daljem tekstu: Zakon).

IV

Prijava na konkurs, prilaže se na propisanom obrascu sa obaveznim prilozima, koji se mogu preuzeti sa sajta Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs.
Uz prijavu na konkurs, učesnik konkursa prilaže dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost uslova iz člana 6. Zakona, i to:

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: