Pravilnik o dopunama Pravilnika o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane

U Pravilniku o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane („Službeni glasnik PCˮ, br. 19/17, 16/18, 17/20, 118/20 i 17/22), u članu 2.
posle tačke 3) dodaje se tačka 3a), koja glasi: „3a) glavni sastojak je sastojak ili sastojci hrane koji čine više od 50% te hrane ili koje potrošači uobičajeno dovode u vezu sa nazivom hrane, kao i za koje se u većini slučajeva zahteva navođenje količine tog sastojka;ˮ.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: