PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva

U Pravilniku o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade
i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva („Službeni glasnik RS”,
broj 84/17), u članu 2. tačka 5) reči: „(DG SANCO)” zamenjuju se rečima: „(DG SANTE)”.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: