Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Ipard podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

Član 1.
U Pravilniku o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, br. 84/17, 112/17, 78/18 i 67/19), u članu 2 tačka 7) menja se i glasi:
„7) realizacija investicije jeste izvršenje svih radnji vezanih za izgradnju i nabavku predmeta prihvatljive investicije (promet robe i usluga, izdavanje dokumenata koji prate robu, preuzimanje robe, prijem radova, isplata cene u potpunosti), kao i stavljanje investicije u funkciju u skladu sa namenom;”.
U tački 8) posle reči: „lan”, dodaje se zapeta i reč: „hmelj”.
    Tačka 9) menja se i glasi:
    „9) mesto investicije jeste mesto u kome se nalazi katastarska parcela na kojoj se vrši izgradnja ili opremanje objekta, odnosno, katastarska parcela na kojoj se koristi oprema, mašina ili mehanizacija koje su predmet zahteva;ˮ.
U tački 16) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.
Posle tačke 16) dodaje se tačka 17), koja glasi:
„17) sadnica voća jeste standardna i standardna SA sadnica, ili sertifikovana sadnica voća priznatih sorti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sadni materijal voćaka, vinove loze i hmelja i zakonom kojim se uređuje priznavanje sorti.”.

 

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: