Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o podsticajima za proizvodnju sadnog materijala i sertifikaciju i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja

U Pravilniku o podsticajima za proizvodnju sadnog materijala i sertifikaciju i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja („Službeni glasnik RSˮ, br. 58/17 i 25/18), u članu 3. tačka 5) menja se i glasi:
„5) da zemljište na kome su podignuti matični zasadi nije pod teretom (hipotekom, plodouživanje i drugo), osim u slučajevima kada je hipoteka uspostavljena u korist namenskog kredita za podizanje zasada iz zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje;ˮ.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: